Hoofdbestuur

Het bestuur van Sc Rouveen bestaat uit de volgende bestuursleden:

Voorzitter:                    Rudy Klomp 
Telefoonnummer             06 23 63 93 60
Emailadres                     voorzitter@scrouveen.nl 
Commissies                    Communicatiecommissie
                                     Gebouwbeheer

Secretaris:                    Martin Vos 

Telefoonnummer             06 50 89 62 48
Postadres:                      Moerbeilaan 53
                                     7954 HG ROUVEEN
Emailadres                     secretaris@scrouveen.nl 
Commissies                    Kantinecommissie
                                     Ledenadministratie 

Penningmeester:          Rutger Knoll       

Telefoonnummer             06 27 46 15 48
Emailadres                     financieel@scrouveen.nl 
Commissies                    Financiele commissie
                                     Facilitaire commissie        

Voetbalzaken:              Theo Bolks 
Telefoonnumer               06 15 14 55 27 
Emailadres                     theobolks@hotmail.com 
Commissies                    Technische commissie 
                                     Wedstrijdzaken 

Commerciele zaken:     Jan Dunnink 

Telefoonnummer              06 46 03 31 28
Emailadres                      jdunnink@roordink.nl 
Commissies                    Supportersclub
                                     Sponsorcommissie

 

 

                                   
                                    


                    


             

Van het bestuur...ALV

Afgelopen maandagavond vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van SC Rouveen plaats. Een korte terugblik op deze avond.

Na de opening zijn de doelstellingen van de verschillende commissies gepresenteerd met daarnaast een drietal algemene doelstellingen vanuit het bestuur voor het huidige seizoen. Dit zijn een stabiel sportief en financieel beleid, het activeren van vrijwilligers en voorbereiding op het 50 jarig jubileum in 2021.

Na jaren van bouwen aan de velden en een nieuw clubgebouw, moet de blik weer op het voetbal zijn gericht. Het afgelopen seizoen was echter een moeizaam seizoen voor de hoofdmacht en ook de perikelen rond het nieuw geformeerde JO19 combiteam heeft de nodige tijd en aandacht gevergd. Nu is het tijd voor stabiliteit, om vervolgens weer omhoog te kijken. Ditzelfde geldt voor de financiën. Een nieuwe accommodatie heeft ook impact op het kostenplaatje van de vereniging. Het is daarom van belang om, over een wat langere periode na de ingebruikname, de financiën op een rijtje te krijgen.

Het invullen van vrijwilligersfuncties blijft een zorg voor elke vereniging en daarop is onze club geen uitzondering. Vanuit het bestuur wordt dan ook nadrukkelijk een oproep gedaan om ook actief te blijven buiten het veld. Het spreekwoord ‘Vele handen maken licht werk’ is bij iedereen bekend. Laat daarom niet alle last op de schouders van die kleine groep trouwe vrijwilligers rusten, maar ondersteun de vereniging, daar waar mogelijk, op een actieve manier.

Het 50 jarig is in aantocht, want in 2021 is het zover. Ook hiervoor zal de vereniging alvast een aanvang maken met de voorbereidingen.

Bestuursverkiezing
Van het zittende bestuur eindigde voor twee bestuursleden de bestuurstermijn. Martin Vos, aftredend en herkiesbaar, is voor een tweede termijn benoemd tot secretaris en voor Theo Bolks kwam er een einde aan zijn tweede termijn als bestuurslid technische zaken. Hij is hiermee niet herkiesbaar. Er is nog geen opvolger gevonden en daarom zal Theo voorlopig nog de lopende zaken op het gebied van technische zaken en wedstrijdzaken nog beheren, totdat hij zijn functie kan overdragen.

Afscheid bestuur De Groene Hand
De afgelopen jaren heeft De Groene Hand, zowel regionaal als landelijk, de aandacht weten te trekken. Een initiatief waarbij de jeugdleden zelf activiteiten organiseren voor jeugd. Een uniek project en reclame voor onze vereniging. Vincent Harink, Michelle Tiemens, Eric Bloemert, Stefan Harink, Rhona Ubak en Matthias Mijnheer waren een uithangbord voor SC Rouveen.

Na drie jaar nemen zittende leden afscheid van De Groene Hand en is het tijd voor een nieuwe lichting. Het vertrekkende bestuur wordt bedankt voor de inzet in de afgelopen jaren Wellicht zien we enkelen van hen in de toekomst terug in een andere bestuursfunctie binnen de vereniging,

Jubilarissen
Dit jaar waren er een groot aantal jubilarissen onder de leden van onze vereniging. In totaal mochten 13 personen een oorkonde in ontvangst nemen voor hun 25 of 40 jarig lidmaatschap van SC Rouveen. Klaas Jan Volkerink, Jan Trompetter, Maurits Korterink, Marco Knoll en Arjan van der Haar voor hun 25-jarig lidmaatschap. Rene Kok, Patrick Roo, Wim Harink, Joop Schra, Klaas Compagner, Roel Mijnheer, Egbert Krale en Berend Compagner zijn dit jaar zelfs alweer 40 jaar lid van onze club. Om verschillende redenen waren niet alle jubilarissen aanwezig tijdens de ledenvergadering, maar ook voor de afwezigen ligt de oorkonde klaar.

Tot slot
Een nieuwe seizoen is gestart. Het schitterende weer en de eerste resultaten smaken naar meer. Laten we dit tot het einde toe doortrekken, wie weet wat voor moois er nog in het vat zit.


Het bestuur

Lees meer
 

Uitnodiging algemene ledenvergadering en agenda

Het bestuur nodigt leden uit tot het bijwonen van de buitengewoon algemene ledenvergadering op maandagavond 15 oktober 2018.

Datum : Maandagavond 15 oktober 2018
Tijdstip : 20.00 uur
Plaats : Accommodatie SC Rouveen

AGENDA

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Notulen en actielijst Buitengewone Ledenvergadering van 11 juni 2018
4. Financieel Jaarverslag, inclusief:
    - Resultatenrekening 2017/2018
    - Verslag Kascommissie
5. Jaarverslag 2017/2018 en jaarplan 2018-2019 
6.  Voortgang (Voetbal)Plan 2021 SC Rouveen / Vrijwilligers

 PAUZE

8. Bestuursverkiezing:
    - Aftredend en herkiesbaar Martin Vos
    - Aftredend en niet herkiesbaar: Theo Bolks (voetbalzaken)
9. Aandacht voor leden die 25 en 40 jaar lid zijn van SC Rouveen
10. Afscheid bestuur Groene Hand
11. Rondvraag
12. Sluiting

Notulen van de vorige ledenvergadering (11-6-2018) liggen ter inzage in de bestuurskamer tijdens de avond zelf.

Lees meer