Hoofdbestuur

Het bestuur van Sc Rouveen bestaat uit de volgende bestuursleden:

Voorzitter:                    Jan Carlo Bos
Telefoonnummer             06 25 10 70 70 
Emailadres                     voorzitter@scrouveen.nl 
Commissies                    Nieuwbouwcommissie
                                     Kantinecommissie

Secretaris:                    Martin Vos 

Telefoonnummer             06 50 89 62 48
Postadres:                      Meidoornlaan 2
                                     7954 EP ROUVEEN
Emailadres                     secretaris@scrouveen.nl 
Commissies                    Communicatiecommissie
                                     Ledenadministratie 

Penningmeester:          Rutger Knoll       

Telefoonnummer             06 27 46 15 48
Emailadres                     financieel@scrouveen.nl 
Commissies                    Financiele commissie
                                     Facilitaire commissie        

Voetbalzaken:              Theo Bolks 
Telefoonnumer               06 15 14 55 27 
Emailadres                     theobolks@hotmail.com 
Commissies                    Technische commissie 
                                     Wedstrijdzaken 

Commerciele zaken:     Jan Dunnink 

Telefoonnummer              06 46 03 31 28
Emailadres                      jdunnink@roordink.nl 
Commissies                    Supportersclub                                     
                                    


                    


             

Van het bestuur (september 2017)

De rubriek "Van het bestuur" praat u bij over belangrijke, opmerkelijke, (minder) leuke of interessante (bestuurs-)ontwikkelingen binnen onze vereniging. U kunt één keer per twee maanden deze rubriek van ons verwachten.

De zomervakantie is weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen. En ook het voetbalseizoen 2017-2018 is weer van start! De vakantiekilootjes worden er weer vanaf getraind. De eerste oefen- en bekerwedstrijden zijn gespeeld. Ook het bestuur heeft inmiddels de eerste twee vergaderingen van het nieuwe seizoen alweer achter de rug. Tijd om u even bij te praten over een aantal ontwikkelingen binnen de vereniging.

Start zaterdag

Allereerst even een korte terugblik op de start-zaterdag van 2 september jl. Een al langer bestaande wens om het seizoen op één moment officieel te starten. Een dag waarbij meerdere (praktische) zaken vanuit de vereniging geregeld kunnen worden, maar ook informatie gedeeld kan worden met ouders  en met de senioren. Als bestuur kijken we terug op een goed initiatief die ook volgend jaar zeker een vervolg gaat krijgen. Uiteraard zijn er na zo’n eerste keer een aantal verbeterpunten, die nemen we natuurlijk mee naar de volgende keer. Ook als u nog goede suggesties of verbeterpunten heeft, laat het ons dan even weten! Oja, een dankwoord aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen aan deze dag!

Invulling van functies
En eigenlijk een dankwoord aan alle vrijwilligers van de club; de (spreekwoordelijke) ‘kurk waar de vereniging op drijft!’. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. In de afgelopen zomerperiode is druk gewerkt om alle (vacante) vrijwilligersfuncties in te vullen. En –op een aantal functies na- is het gelukt om vrijwilligers te vinden. Betrokken leden (maar ook niet leden) die belangeloos hun vrije tijd willen inzetten voor onze club; dat is clubliefde! Bij het invullen van de vacatures zijn ook nieuwe werkwijzen toegepast. Zo zijn alle senioren (spelende leden) persoonlijk benaderd met de vraag om een vrijwilligersfunctie te vervullen binnen onze vereniging. Deze werkwijze heeft veel nieuwe aanwas opgeleverd! Met elkaar maken we die club die we graag willen zijn.

Onderhoud- en schoonmaak

Onze onderhoud- en schoonmaakploeg zijn in de afgelopen periode  actief geweest om –aan het begin van het seizoen - alles weer piek fijn eruit te laten zien. Dank voor jullie inzet! Tegelijkertijd ook een oproep aan de start van het seizoen – ook aan de ouders van jeugdleden: willen jullie de kleedkamers netjes gebruiken en na afloop ook weer netjes achter laten. De kracht van de boodschap is de herhaling!

Mysterie-onderzoek kantine

Dan een belangrijk onderwerp. Onze voetbalvereniging is enerzijds een vereniging om (recreatief en prestatief) te kunnen voetballen, maar ook een plek om elkaar te ontmoeten. Dit ontmoeten gebeurt veelal in onze nieuwe kantine; de ‘huiskamer’ van de vereniging.

Zoals bekend is het in de kantine toegestaan alcohol te schenken (en te nuttigen), mits wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in het Bestuursreglement (vanuit de vereniging) en Drank- en Horeca Vergunning (vanuit de gemeente). Een belangrijke voorwaarde is dat er geen drank wordt verkocht aan jongeren onder de 18 jaar.

Nu heeft in winter / voorjaar van 2017 een mysterie-onderzoek plaatsgevonden waarbij onze vereniging tweemaal is bezocht en waarbij alcohol is verstrekt aan jongeren die nog geen 18 jaar waren. Als bestuur zijn we door de gemeente  van deze uitkomst op de hoogte gebracht, waarin tevens is verzocht gevraagd om aanvullende (preventieve) maatregelen te nemen.

Allereerst betreuren wij -als bestuur- dat dit heeft plaatsgevonden. We beseffen dat we als vereniging gehouden zijn aan wet- en regelgeving, ook in het kader van NIX onder de 18 jaar.

Nu stond er al een bijeenkomst gepland voor een IVA (Instructie Verantwoord Alcohol) cursus voor alle kantinepersoneelsleden. Deze bijeenkomst staat gepland voor maandag 16 oktober a.s. Tijdens deze avond krijgen ons barpersoneel instructie over de huidige wet- en regelgeving, alsmede voorbeelden uit te praktijk en tips/trucs om daarmee om te gaan.  

In navolging op de ontvangen brief hebben we tevens als bestuur besloten een aantal preventieve maatregelen op korte termijn door te voeren. Vanuit eigen overtuiging, maar ook te voorkomen dat dergelijke situaties zich weer voordoen. Temeer om ook in de toekomst een biertje in de kantine te kunnen blijven schenken.

De maatregel houdt concreet in dat vanaf zaterdag 30 september alleen alcohol wordt verstrekt aan jongeren boven de 18 jaar met een specifiek polsbandje. Dit polsbandje kun je verkrijgen bij het keukenloket/balie van koffiezetapparaat op vertoon van je legitimatiebewijs. De regel wordt daarmee even simpel als duidelijk: geen bandje = geen alcohol!

Op deze manier willen we invulling geven aan deze wet- en regelgeving en tegelijkertijd ontlasten we onze barpersoneel, met al insteek om eenvoudig en zichtbaar het juiste onderscheid in leeftijd te kunnen maken. Als bestuur hebben we besloten deze maatregel in te voeren op alle wedstrijddagen en frequent te evalueren in samenspraak met de kantinecommissie en zo nodig bij te sturen! 

 ‘Nooit meer buitenspel’
We gaan naar het voetbalveld; we zijn immers een voetbalvereniging. Komende zaterdag 23 september a.s. vindt de clinic ‘Nooit meer buitenspel’ plaats op het hoofdveld van onze vereniging. En zoals de uiting al aangeeft; een nieuw lokaal voetbal-initiatief (in samenwerking met WRZV De Boog) waarbij iedereen mee kan doen. Of je nu al sport in een regulier voetbalelftal of omdat je - vanwege een beperking – nog niet sport: ‘Nooit meer buitenspel! is er voor jou! Speciaal bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 16 jaar die graag eens vooraan willen staan.  Aanmelden is niet nodig! Trek je sportkleren aan en een paar (voetbal)schoenen; meer is niet nodig. Je bent van harte welkom!

Touwens; bij deze clinic zijn ook een aantal bedrijven (belangeloos) betrokken: bedankt! Even benoemen: MC Designs, Klaas Mulder Verhuur, DC-Grafimedia en natuurlijk WRZV De Boog.

Wijzigingen competitie
En om het voetbalveld te blijven: komende zaterdag start weer de competitie. En dit jaar zijn er een aantal wijzigingen ten opzichte van voorgaande jaren. Allereerst de introductie van JO8 en JO9. Bedoeld om kinderen meer en actiever in het voetbalspel te betrekken. Een andere wijziging is de wedstrijdagen-speelkalender. De eerste competitiewedstrijd is op 23 september en de laatste wedstrijd pas in juni. Ook in de winterstop zijn er een aantal wijzigingen, maar daarover wordt u op een later moment wel geïnformeerd.

Uiteraard willen wij onze teams heel veel succes toewensen in het nieuwe jaar! In het bijzonder ons vlaggenschip onder leiding van Harry Lefferts. Komende zaterdag een mooie opening van het seizoen met een competitiewedstrijd tegen Olympia ’28 uit Hasselt. De wedstrijd begint om 18.00 uur. U bent van harte welkom!

Spelregelavond Jochem Kamphuis
Graag willen wij u hierbij attenderen op een interessante spelregelavond die komende maandag in de kantine van onze vereniging gaat plaatsvonden. Toparbiter betaald voetbal KNVB Jochem Kamphuis zal tijdens deze avond een presentatie verzorgen, als ook uitleg geven over (nieuwe) spelregels van het voetbal. Deze avond wordt georganiseerd vanuit het Conventant Arbitrage van regionale voetbalverenigingen. De aanvang begint om 19.30u. U bent van harte welkom! De koffie staat klaar.

Algemene Ledenvergadering 9 oktober 2017
Wat we ook niet onbenoemd willen laten is onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 9 oktober 2017. Een greep uit de belangrijke onderwerpen die op de agenda staan:
- een financieel en inhoudelijk verslag over het jaar 2016-2017
- huldiging van leden die 25 en 40 jaar lid zijn van de vereniging
- de bestuursverkiezing van een nieuwe voorzitter van SC Rouveen
- u wordt bijgepraat over de voortgang van het opstellen van een voetbal-ambitieplan ‘Plan 2021’
(verwijzend naar het jaartal waarin onze vereniging haar 50 jarig bestaan hoopt te vieren).

Kortom: een interessante en goedgevulde agenda. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook de vrouwelijk leden van onze club zijn van harte uitgenodigd (de laatste keren was het namelijk een mannen-vergadering). De vergadering begint om 20u in onze kantine!


Met sportieve groet,


Namens het bestuur


Jan Carlo Bos

Lees meer
 

Ledenvergadering 09 oktober 2017

Het bestuur nodigt de leden uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Datum : maandag 9 oktober 2017 Tijdstip : om 20.00 uur Plaats : kantine van de vereniging aan de Korte Kerkweg. AGENDA:

1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Mededelingen

4. Notulen en actielijst Buitengewone Ledenvergadering van 29 mei 2017

5. ‘Samen bouwen aan de club’ (jaarverslag 2016-2017 en jaarplan 2017-2018)

6. Financieel Jaarverslag, inclusief:
     -Resultatenrekening 2016-2017
     -Verslag Kascommissie

7. Aandacht voor leden die 25 en 40 jaar lid zijn van SC Rouveen

8. Bestuursverkiezing:

    Aftredend en niet herkiesbaar: Jan Carlo Bos (voorzitter)

    Het bestuur stelt voor deze vacature als kandidaat:
    Rudy Klomp, Schipgravenweg 2, Rouveen 
   

    De leden kunnen tegenkandidaten voorstellen. Deze dienen ondertekend door tenminste 5 leden
    voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de secretaris te worden ingeleverd
 

Pauze

 

9.  Voortgang (Voetbal)Plan 2021 SC Rouveen

10. Rondvraag

11. Sluiting

Lees meer